رشته پلویی محلی درآمد کشاورزان را افزایش میدهد!

سیستم‌های پیچیده رشته پلویی محلی چند فرهنگ گیاهی و جانوری هستند که فرآیندهای زیست‌محیطی را تقویت می‌کنند و به سیستم‌های کشاورزی پایدار و سودآور کمک می‌کنند. با این حال، پیچیدگی مدیریت زمینه‌ای می‌تواند با وجود مزایای بلندمدت بزرگی که CRS ارائه می‌کند، پذیرش را مختل کند.

هدف این مقاله ارائه روشی است که مشارکت فعال کشاورز را تشویق می کند و بازخورد کشاورز را برای ارائه سازگاری به موقع به مدیریت CRS یکپارچه می کند.

FFSهایی که معمولاً در هدایت فرآیندهای توسعه روستایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل یک فرآیند طولانی آماده‌سازی، جلسات هفتگی و انتشار فناوری‌های جدید با جریان دانش بیشتر از محققان یا مؤسسات به کشاورزان هستند تا برعکس.

ماکارونی

ما اجزای FFS را ساده کرده‌ایم و برنامه درسی آن را با تمرکز بر استخراج و ادغام بازخورد کشاورزان در اقدامات سازگاری اصلاح کرده‌ایم. نظرسنجی‌ها انجام شد و نتایج آن‌ها از طریق بحث‌های گروهی متمرکز تأیید شد، که یک پایگاه داده کافی برای ساده‌سازی مراحل در رویکرد FFS فراهم کرد.

تنها چهار جلسه برای تجزیه و تحلیل اکوسیستم های کشاورزی که بر چرخه یادگیری تحلیلی و بازتابی تأکید داشتند، اقدامات سازگاری مناسبی را ایجاد کردند که از بازخورد کشاورزان انتخاب شدند. تکرار FFS کوتاه شده در چندین چرخه کشت برنج مؤثرتر از جلسات مکرر در یک چرخه کشت بود.

FFS اصلاح شده می تواند به عنوان یک رویکرد امیدوارکننده برای آموزش کشاورزان در نظر گرفته شود، در حالی که به طور همزمان شناسایی و کشف سازگاری با نوآوری های کشاورزی و نظارت بر تکامل چند فرهنگ پیچیده مانند CRSs، تحت شرایط مختلف.

FFS اصلاح شده به شرکت کنندگان زمان بیشتری برای تأمل در موضوعات آموزشی می دهد که منجر به بهبود قابل توجه دانش و عملکرد CRS می شود. دکتر لانتینگا دانشیار گروه بوم‌شناسی سیستم‌های کشاورزی دانشگاه واگنینگن است.

او در سیستم های کشاورزی، سیستم های کشاورزی یکپارچه، کشاورزی جایگزین، تغذیه و تغذیه حیوانات، تنوع زیستی، پرورش محصولات زراعی، حیوانات مزرعه و اسیر، علفزارها، حاصلخیزی خاک، گوشت گاو و گاو شیری، شستشوی نیترات، نیتروژن، کودهای حیوانی، سیاست کود دامی، کشاورزی تخصص داشت. سیستم ها، کودها و کاربردهای آنها، مراتع ذغال سنگ نارس، حبوبات و چرا.