تخت بیمارستانی که به عنوان عامل سوء استفاده قرار گرفت!

تحقیقات قبلی رابطه بین عرضه تخت و استفاده از تخت را برجسته کرده است. به طور خاص، به نظر می رسد تغییرات در طول اقامت بین کشورها نه تنها به تغییرات در ترکیب موارد، بلکه به عواملی مانند تامین تخت بیمارستان و سازماندهی سیستم مراقبت های بهداشتی نیز بستگی دارد.

این یافته ها همچنین از اهمیت گنجاندن ویژگی های سیستم دستگاه ساکشن پزشکی در یک مطالعه بر روی تأثیر کاهش تخت بیمارستان حمایت می کند. با این حال، بیشتر این مطالعات تنها با یک یا دو کشور سروکار دارند. مشخص نیست که آیا رابطه بین تامین تخت و سیستم تامین مالی از یک سو و استفاده از تخت بیمارستانی از سوی دیگر برای همه کشورهای اروپایی معتبر است یا خیر.

در این بخش، استراتژی‌های به کار گرفته شده توسط مدیریت بیمارستان و متخصصان بیمارستان که باید با کاهش عرضه تخت‌های بیمارستانی مقابله کنند، بحث خواهیم کرد.

تخت

برای درک انتخاب های بیمارستان و پزشک، باید اهداف هر دو بازیگر و همچنین مشوق ها و محدودیت هایی که با آن روبرو هستند را درک کنیم. وظیفه اصلی بیمارستان و پزشک بهبود سلامت بیماران است. در هنر پزشکی، اغلب بحث در مورد درمان مناسب وجود دارد.

به منظور مطالعه تفاوت در سیستم های مراقبت های بهداشتی، داده های بیمارستانی کشورهای مختلف مورد نیاز است. در این مطالعه از داده های پایگاه داده مراقبت های بهداشتی OECD 1999 استفاده شده است.

این مطالعه محدود به کشورهای اروپای شمال غربی است. پایگاه داده شامل سری‌های زمانی در مورد عرضه بیمارستان مراقبت‌های حاد و استفاده از بیمارستان مراقبت‌های حاد از سال 1960 تا 1995 است.

برای اکثر کشورهای اروپایی، عرضه تخت از سال 1960 تا 1995 ابتدا یک روند صعودی و سپس یک روند نزولی را نشان داد. تقریباً می توان گفت که سیاست تخت بیمارستانی در اروپای غربی منجر به کاهش یک تخت به ازای هر 1000 نفر در هر 10 سال شده است که سوئد و نروژ بیشترین کاهش را نشان می دهند و آلمان کمترین. گسترش قابل توجهی در زمانی که تخت بیمارستان وجود دارد.